โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ CRCI-2023 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ CRCI-2023

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 390 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศเปิดรับบทความ CRCI 2023

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

ลงทะเบียนส่งผลงาน วันนี้ - 30 เมษายน 2566 ผ่านระบบ Online Submission


การนำเสนอผลงาน = สาขาที่เปิดรับ 

 • (01-ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

 • (02-SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

 • (03-AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

 • (04-BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 • (05-ART) ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • (06-SE) งานวิจัยรับใช้สังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 • (07-R2R) งานประจำสู่งานวิจัย

 • (08-EDU) งานวิจัยด้านการศึกษา

ประเภทผลงาน = การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

 • สิ่งประดิษฐ์  (Invention)

 • นวัตกรรม (Innovation)

 • งานสร้างสรรค์ (Creative work)


Download Posterคำค้น : CRCI

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา