โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1689 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ประกาศ ก.พ.อ.

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 ขั้นตอนกระบวนการประเมินค่างาน

 ขั้นตอนการประเมินบุคคล

 แบบประเมินค่างาน

 แบบขอรับการประเมิน

 แจ้งให้ทราบ

 

กรอบระดับตำแหน่งของบุคลากร(สายสนับสนุน)

  • ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
          - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 35(4/2560) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
  • พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 35(4/2560) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 36(1/2561) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

 

 เอกสารประกอบโครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560   

  • แบบฟอร์มการบันทึกสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

          - ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง เพื่อใช้สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

          - สมรรถนะหลัก

          - สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          - สมรรถนะทางการบริหาร

 

heart เอกสารประกอบโครงการ "การเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง               ระดับชำนาญการ"

              วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา