โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)


 ประกาศ ก.พ.อ.

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 ขั้นตอนกระบวนการประเมินค่างาน

 ขั้นตอนการประเมินบุคคล

 แบบประเมินค่างาน

 แบบขอรับการประเมิน

 แจ้งให้ทราบ


 เอกสารประกอบโครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560   

  • แบบฟอร์มการบันทึกสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
            - ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง เพื่อใช้สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
            - สมรรถนะหลัก
            - สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
            - สมรรถนะทางการบริหาร