โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 2734 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ประกาศ ก.พ.อ.

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 ขั้นตอนกระบวนการประเมินค่างาน

 ขั้นตอนการประเมินบุคคล

 แบบประเมินค่างาน

 แจ้งให้ทราบ

 

กรอบระดับตำแหน่งของบุคลากร(สายสนับสนุน)

  • ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
          - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 35(4/2560) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
          - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 38(1/2562) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 
  • พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 35(4/2560) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 36(1/2561) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 37(2/2561) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 38(1/2562) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 

 

  รับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ                                                        **ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ**  

ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศรับสมัคร)

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เพื่อใช้ประกอบการสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2562)

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา

  2.1 แบบฟอร์มบรรยายความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

  2.2 แบบฟอร์มบันทึกสมรรถนะ ประกอบด้วย

        - สมรรถนะหลัก

        - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

      (ตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อใช้สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ)

  2.3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วม)

  2.4 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ระดับชำนาญการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ (ประกาศรับสมัคร)

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เพื่อใช้ประกอบการสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2562)

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา

  2.1 แบบฟอร์มบรรยายความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

  2.2 แบบฟอร์มบันทึกสมรรถนะ ประกอบด้วย

        - สมรรถนะหลัก

        - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

      (ตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อใช้สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ)

  2.3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วม)

  2.4 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

            ระดับชำนาญการ

            ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา