โลโก้เว็บไซต์ คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

**คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 380/2561 ลว.10 กรกฎาคม 2561 เรื่องให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

**คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ที่ 1194/2561 ลว. 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี 

- คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1218/2561 ลว. 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1237/2561 ลว. 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

- คำสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 1248/2561 ลว.20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน(ยกเลิกตามคำสั่งที่ 1330/2561)

- คำสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 1249/2561 ลว.20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- คำสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 1330/2561 ลว. 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน 

- คำสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 1335/2561 , 1336/2561 ลว. 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและภาระงาน 

- คำสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 1381/2561 ลว. 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและภาระงานผู้อำนวยการกองการศึกษา 

มอบอำนาจ/แต่งตั้ง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา