โลโก้เว็บไซต์ คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 742 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

**คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 380/2561 ลว.10 กรกฎาคม 2561 เรื่องให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

**คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ที่ 1194/2561 ลว. 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี 

มอบอำนาจ/แต่งตั้ง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา