โลโก้เว็บไซต์ คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 5421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คำสั่งปีงบประมาณ 2565

 


 

 


คำสั่งปีงบประมาณ2561-2564

*คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 380/2561 ลว.10 กรกฎาคม 2561 เรื่องให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่ 1194/2561 ลว. 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี

- ที่ 1218/2561 ลว. 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

- ที่ 1237/2561 ลว. 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

- ที่ 378/2562 ลว.27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารักษาราชการแทนคณบดี 

- ที่ 531,532,533,534/2562 ลว. 20 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ

- ที่ 1116/2562 ลว. 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งคณบดี

- ที่ 1117/2562 ลว. 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

- ที่ 1118/2562 ลว. 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 

ที่ 1821/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่  1822/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

- ที่ 2065/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

- ที่ 1497/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ที่ 225/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- ที่ 1248/2561 ลว.20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน  (ยกเลิกตามคำสั่งที่ 1330/2561)

- ที่ 1249/2561 ลว.20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- ที่ 1330/2561 ลว. 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน 

- ที่ 1335/2561 , 1336/2561 ลว. 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและภาระงาน 

- ที่ 1381/2561 ลว. 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและภาระงานผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ที่ 405,406,407,408 /2562 ลว. 1 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะ

- ที่ 651-660/2562 ลว. 4 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

- ที่ 1133/2562 ลว. 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

- ที่ 1134/2562 ลว. 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน

- ที่ 1135/2562 ลว. 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน

- ที่ 1137/2562 , 1138/2562 ลว. 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  ,     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

- ที่ 1139/2562 ลว. 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (ยกเลิก ตามคำสั่ง ที่ 1150/2562)

- ที่ 1140/2562 ลว. 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

- ที่ 1150/2562 ลว. 5 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

- ที่ 1164/2562 ลว. 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

- ที่ 1172/2562 ลว. 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

- ที่ 1175/2562 ลว. 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก

- ที่ 1197/2562 ลว. 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- ที่ 1582/2562 ลว. 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

- ที่ 1848/2562 ลว. 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และ ที่ 1849/2562  ลว. 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง บุคคลพ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

- ที่ 1855/2562 ลว. 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนัก

  ที่ 1854/2562 ลว. 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนัก

  ที่ 1853/2562 ลว. 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ที่ 2108/2562,2109/2562 ลว.27 พฤศจิกายน 2562 เรื่องให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการกอง และ แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง(กองนโยบายและแผน /สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา)

- ที่ 2136/2562,2137/2562 ลว. 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)

- ที่ 2229/2562 ลว. 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

- ที่ 2230/2562 ลว. 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง

- ที่832/2563,833/2563 ลว. 15 มิถุนายน 2563 เรื่องให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- ที่ 1002/2563,1003/2563 ลว. 13กรกฎาคม 2563 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

- ที่ 340/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา