โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุม | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุม


enlightenedรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลenlightened


enlightenedรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาenlightened

 


enlightenedรายงานการประชุมกองบริหารงานบุคคลenlightened

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา