โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุม | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุม


enlightenedรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

enlightenedรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา