โลโก้เว็บไซต์ การบริหารและพัฒนาบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การบริหารและพัฒนาบุคลากร


การบริหารและพัฒนาบุคลากร


  • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนราย 5 ปี แผนรายปี(ปีงบประมาณ)
2557-2561 2556
2557-2561 ฉบับปรับปรุง 2557
2562-2565 2558
2566-2570 2559
  2560
  2562
  2563
  2564
  2565
  2566
  2567

ภาคผนวก

 - สรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน


mail รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร 

-   ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

-   ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

-   ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

-   ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1

-   ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 

-   ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 

​​​​​​


  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

►2565

(รอบ 6 เดือน)

(รอบ 12 เดือน)

►2566

(รอบ 6 เดือน)
(รอบ 12 เดือน)

 

 


  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. ข้อบังคับเกี่ยวกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

2. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหา

   - การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน

   - อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4. การจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และค่าตอบแทน

5. ประกันสังคม

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7. ค่าช่วยเหลืองานศพ 3,000

8. หลักเกณฑ์การทำสัญญาจ้าง

9. หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นข้าราชการ/พนักงาน

10. หลักเณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น

11. หลักเกณฑ์การพระราชทานเครื่องราชฯ

 


  • สรุปข้อมูลอัตรากำลังของบุคลากรมหาวิทยาลัย

- ปีงบประมาณ 2566

ตุลาคม 2565   พฤศจิกายน 2565  ธันวาคม 2565    มกราคม 2566 
กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566  พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566    กรกฎาคม 2566  สิงหาคม 2566 กันยายน 2566

 

- ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา