โลโก้เว็บไซต์ การบริหารและพัฒนาบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การบริหารและพัฒนาบุคลากร


การบริหารและพัฒนาบุคลากร

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารงานบุคคล

- แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การกำกับติดตามรอบ 6 เดือน

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ข้อบังคับพนักงาน/ลูกจ้าง

- ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาทุกประเภท

- หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน

- การจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และค่าตอบแทน

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ค่าช่วยเหลืองานศพ 3,000

- หลักเกณฑ์การทำสัญญาจ้าง

- หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นข้าราชการ/พนักงาน

- หลักเณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น

- หลักเกณฑ์การพระราชทานเครื่องราชฯ

- อื่นๆ เป็นต้น

  • รายงานผลการดำเนินการตามแผน

- รายงานผลการดำเนินการตามแผน

 

    

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา