โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประเมินตนเอง | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประเมินตนเอง


(คลิก)คู่มือการประกันคุณภาพภายในสายสนับสนุน

แบบฟอร์ม

1. ปก/คำนำ/สารบัญ

2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

3. ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน

4. ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง : Self Assessment Report

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา