โลโก้เว็บไซต์ ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 พฤษภาคม 2562 - 7 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคล

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดกรอบอัตราและแผนงบประมาณเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จึงขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อในปีงบประมาณ 2563 จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทำบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามแบบฟอร์ม ดังนี้

ตารางแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ลจ.1 - ลจ.4)

คำอธิบายแบบบัญชีสรุปการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ลจ.1- ลจ.4)

**ส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562**ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา