โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารงานบุคคล | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารงานบุคคล


 

ใบสมัครงาน / หนังสือขอโอน-ย้าย / ใบลา                                  แบบฟอร์มต่างๆ

                                                  
 1. หนังสือขอโอน - ย้าย      
 2. ใบลา
     2.1 ลาพักผ่อน
     2.2 ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
     2.3 ลาไปต่างประเทศ (ข้าราชการ)        
     2.4
ลาไปต่างประเทศ (พนักงานในสถาบันฯ)

     2.5 ลาไปต่างประเทศ (พนักงานราชการ)
     2.6 ลาอุปสมบท
     2.7 หนังสือรับรองการอุปสมบท

     2.8 หนังสือรับรองลาสิกขา 
     2.9 รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท 
     2.10  
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
     2.11  แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
     2.12  แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
     2.13 แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
     2.14 แบบฟอร์มคำขอชี้แจงการมาปฏิบัติราชการ
     2.15 แบบขอยกเลิกวันลา

3. ใบสมัครงาน

    3.1 ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

    3.2 ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

    3.3 ใบสมัครพนักงานราชการ

    3.4 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. แบบฟอร์มขอทำบัตรพนักงาน
  1.1 ข้าราชการ
  1.2 ข้าราชการ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ)
  1.3 ลูกจ้างประจำ
  1.4 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  1.5 พนักงานราชการ
 2. หนังสือรับรอง
  2.1 หนังสือรับรอง
  2.2 หนังสือรับรองผ่านสิทธิสวัสดิการ ธนาคารกรุงไทย
  2.3 หนังสือรับรองผ่านสิทธิสวัสดิการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
                                              2.4 หนังสือรับรองผ่านสิทธิสวัสดิการ  ธนาคารออมสิน                                                              
 3. หนังสือขอลาออก
  3.1 ข้าราชการ
  3.2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  3.3 พนักงานราชการ
  3.4 พนักงานพันธกิจ
  3.5 ลูกจ้างชั่วคราว

      4.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

      5.แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  !!! /(คำอธิบายแบบบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)

 

 

เอกสารขอรับทุนการศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน                               เอกสารไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา(ภายในประเทศ/ต่างประเทศ)

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับทุนการศึกษา

1.1 โครงการหรือแนวทางการศึกษาและเหตุผลความจำเป็น
1.2 ใบสมัครขอรับทุนบุคคลภายนอก
1.3 แบบฟอร์มประมาณค่าใช้จ่าย
1.4 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
1.5 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ
1.6 สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
1.7 สัญญารับทุนการศึกษาต่างประเทศ
1.8 สัญญาอนุญาตให้พนักงานพันธกิจไปฝึกอบรมภายในประเทศ
1.9 ใบลาไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
1.10 สัญญาค้ำประกัน
1.11 แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการฯ ประเภท ก หรือ ข
1.12 แบบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (THAI GOVERNMENT SCHOLARSHIP
POST GRADUATE STUDENT PROGRESS REPORT)

1.13 แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1.14 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
1.15 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ทุน ก.พ.
1.16 แบบฟอร์มขอชดใช้ทุนสำหรับผู้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ
1.17 แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศชั่วคราว (สำหรับข้าราชการ)
1.18 แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศชั่วคราว
1.19 แบบประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่องการส่งเสริม
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ พ.ศ.2559
2. สัญญาส่งเสริมการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ 
3. แบบใบลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
4. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

 

แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลง                 

หัวข้อ

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

สิ่งที่ควรรู้
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานราชการ
พนักงานตามพันธกิจ

 

แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงสายบริหาร

หัวข้อ

สายบริหาร

สิ่งที่ควรรู้    

ข้าราชการ/

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา    

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา