โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้าง | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้าง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานบริหารงานบุคคล
ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์

ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล
พันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู

พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ์

นายพร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวณิชาพร  ธรรมสอน

นางสาวณิชาพร ธรรมสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนารีรัตน์ ผุยเจริญ

นางสาวนารีรัตน์ ผุยเจริญ

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวพิชชานันท์ ปาคา

นางสาวพิชชานันท์ ปาคา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองบริหารงานบุคคล
นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร

นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร

บุคลากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

นางสาวอรทัย ปรุงเรือน

นางสาวอรทัย ปรุงเรือน

บุคลากรปฏิบัติการ

นางศรัญญา  อินทร์คำเชื้อ

นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ

บุคลากรปฏิบัติการ

นางรุ่งอรุณ  มณีกุล

นางรุ่งอรุณ มณีกุล

บุคลากรปฏิบัติการ

งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
นางจีรวรรณ์  จิอู๋

นางจีรวรรณ์ จิอู๋

บุคลากรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวกฤตติยา  สุรสิทธิ์

นางสาวกฤตติยา สุรสิทธิ์

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวจินตนา แสนวังขวา

นางสาวจินตนา แสนวังขวา

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวปรางทิพย์  ธรรมปัญญา

นางสาวปรางทิพย์ ธรรมปัญญา

บุคลากรปฏิบัติการ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล
นางวิไลรัตน์  ยะเชียงคำ

นางวิไลรัตน์ ยะเชียงคำ

บุคลากรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวอารีรัตน์  ปันตันมูล

นางสาวอารีรัตน์ ปันตันมูล

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวจันจิรา  สุขสามปัน

นางสาวจันจิรา สุขสามปัน

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวพัชรินทร์  จินตนา

นางสาวพัชรินทร์ จินตนา

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวอัมราพร  จันทร์เที่ยง

นางสาวอัมราพร จันทร์เที่ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
นายพีร์  ไทยชนะ

นายพีร์ ไทยชนะ

นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวินัยและนิติการ

นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์

นายทินภัทร อุปราสิทธิ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายศศิพงษ์  เมืองจันทร์

นายศศิพงษ์ เมืองจันทร์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวปาริฉัตต์ อธิพรหม

นางสาวปาริฉัตต์ อธิพรหม

นิติกรปฏิบัติการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา