โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้าง | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้าง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
นางสาวจันจิรา สุขสามปัน

นางสาวจันจิรา สุขสามปัน

บุคลากรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

งานบริหารและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล
นางสาวนารีรัตน์ ผุยเจริญ

นางสาวนารีรัตน์ ผุยเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารและสวัสดิการ

นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ์

นายพร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองบริหารงานบุคคล
นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร

นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร

บุคลากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

นางสาวอรทัย ปรุงเรือน

นางสาวอรทัย ปรุงเรือน

บุคลากรชำนาญการ

นางรุ่งอรุณ  มณีกุล

นางรุ่งอรุณ มณีกุล

บุคลากรปฏิบัติการ

งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
นางจีรวรรณ์  เชาวการกูล

นางจีรวรรณ์ เชาวการกูล

บุคลากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวจินตนา แสนวังขวา

นางสาวจินตนา แสนวังขวา

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวปรางทิพย์  ธรรมปัญญา

นางสาวปรางทิพย์ ธรรมปัญญา

บุคลากรปฏิบัติการ

นายณยศ สังข์คำภาร์

นายณยศ สังข์คำภาร์

บุคลากรปฏิบัติการ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล
นางสาวณิชาพร ธรรมสอน

นางสาวณิชาพร ธรรมสอน

บุคลากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางวิไลรัตน์  ยะเชียงคำ

นางวิไลรัตน์ ยะเชียงคำ

บุคลากรชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์  จินตนา

นางสาวพัชรินทร์ จินตนา

บุคลากรชำนาญการ

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
นายพีร์  ไทยชนะ

นายพีร์ ไทยชนะ

นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวินัยและนิติการ

นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์

นายทินภัทร อุปราสิทธิ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริฉัตต์ อธิพรหม

นางสาวปาริฉัตต์ อธิพรหม

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกัญญารัตน์ พรคำ

นางสาวกัญญารัตน์ พรคำ

นิติกรปฏิบัติการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา