โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้าง | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้าง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
นางสาวจันจิรา สุขสามปัน

นางสาวจันจิรา สุขสามปัน

บุคลากรชำนาญการ
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1217

อีเมล : wankaw@rmutl.ac.th

งานบริหารและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล
นางสาวนารีรัตน์ ผุยเจริญ

นางสาวนารีรัตน์ ผุยเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารและสวัสดิการ


เบอร์โทร : 086-8976420 053-9231444 ต่อ 1708 1202

อีเมล : ์naree@rmutl.ac.th

นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ

นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ

บุคลากรชำนาญการ


เบอร์โทร : 063-6585856 053-921444 ต่อ 1202

อีเมล : sarunya_in@hotmail.com

นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ์

นายพร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


เบอร์โทร : 081-1658088 053-921444 ต่อ 1708 1202

อีเมล : x_prompong@hotmail.com

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองบริหารงานบุคคล
นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร

นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร

บุคลากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ


เบอร์โทร : 081-0221007 053-921444 ต่อ 1210

อีเมล : chalermsri_s@rmutl.ac.th

นางสาวอรทัย ปรุงเรือน

นางสาวอรทัย ปรุงเรือน

บุคลากรชำนาญการ


เบอร์โทร : 086-7300331 053-921444 ต่อ 1210

อีเมล : sine9@hotmail.com

นางสาวอารีรัตน์ ปันตันมูล

นางสาวอารีรัตน์ ปันตันมูล

บุคลากรชำนาญการ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1210

อีเมล : yungying@rmutl.ac.th

นางรุ่งอรุณ  มณีกุล

นางรุ่งอรุณ มณีกุล

บุคลากรปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 089-8530322 053-921444 ต่อ 1215

อีเมล : rungarun-nan@hotmail,com

งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
นางจีรวรรณ์  เชาวการกูล

นางจีรวรรณ์ เชาวการกูล

บุคลากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร


เบอร์โทร : 093-1358062

อีเมล : Jee_pat@hotmail.com

นางสาวจินตนา แสนวังขวา

นางสาวจินตนา แสนวังขวา

บุคลากรปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 091-1435691 053-921444 ต่อ 1200

อีเมล : jar_jintar@hotmail.com

นางสาวปรางทิพย์  ธรรมปัญญา

นางสาวปรางทิพย์ ธรรมปัญญา

บุคลากรปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 084-3736330 053-921444 ต่อ 1200

อีเมล : M_girl1234@hotmail.com

นายณยศ สังข์คำภาร์

นายณยศ สังข์คำภาร์

บุคลากรปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1217

อีเมล : mongmong7@rmutl.ac.th

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล
นางสาวณิชาพร ธรรมสอน

นางสาวณิชาพร ธรรมสอน

บุคลากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


เบอร์โทร : 086-1956847 053-921444 ต่อ 1218

อีเมล : Nichaporn@rmutl.ac.th

นางวิไลรัตน์  ยะเชียงคำ

นางวิไลรัตน์ ยะเชียงคำ

บุคลากรชำนาญการ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1218

อีเมล : vilirat_yachiangkam@hotmail.com

นางสาวพัชรินทร์  จินตนา

นางสาวพัชรินทร์ จินตนา

บุคลากรชำนาญการ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1218

อีเมล : pookwan13@rmutl.ac.th

นางสาวอัมราพร  จันทร์เที่ยง

นางสาวอัมราพร จันทร์เที่ยง

บุคลากรปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 087-3621549 053-921444 ต่อ 1218

อีเมล : Ammamee2@gmail.com

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
นายพีร์  ไทยชนะ

นายพีร์ ไทยชนะ

นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวินัยและนิติการ


เบอร์โทร : 085-0432021 053-921444 ต่อ 1216

อีเมล : peeth23@gmail.com

นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์

นายทินภัทร อุปราสิทธิ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ


เบอร์โทร : 081-9056582 053-921444 ต่อ 1216

อีเมล : thinnaphat54@gmail.com

นางสาวปาริฉัตต์ อธิพรหม

นางสาวปาริฉัตต์ อธิพรหม

นิติกรปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 083-6143232 053-921444 ต่อ 1216

อีเมล : parichat41@hotmail.com

นางสาวกัญญารัตน์ พรคำ

นางสาวกัญญารัตน์ พรคำ

นิติกรปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1216

อีเมล : kanyarat@rmutl.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนาพร วงค์นำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนาพร วงค์นำ

นิติกร


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1216

อีเมล : rattanaporn.wongnum@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา