โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลบุคลากร


สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ มทร.ล้านนาตามเกณฑ์ สกอ.

 


heartสรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาheart

ปี พ.ศ.2567

 

ปี พ.ศ.2566

ปี พ.ศ.2565

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา