โลโก้เว็บไซต์ จำนวนบุคลากรและอัตราเงินเดือน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จำนวนบุคลากรและอัตราเงินเดือน


สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ มทร.ล้านนาตามเกณฑ์ สกอ.

 

สรุปจำนวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา