โลโก้เว็บไซต์ จำนวนบุคลากรและอัตราเงินเดือน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จำนวนบุคลากรและอัตราเงินเดือน


สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ มทร.ล้านนาตามเกณฑ์ สกอ.

 

สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา