โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.พ.อ. 2553 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.พ.อ. 2553

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 23742 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.ใหม่
(กพอ.บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553) 


 รายชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ไทย-อังกฤษ) ⇔Click 


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1.ตำแหน่งบริหาร

1.1 ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าเดิม

1.2 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า/ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ปรับปรุงใหม่ 64


2. ตำแหน่งวิชาการ

2.1 ศาสตราจารย์ 

2.2 รองศาสตราจารย์ 

2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2.4 อาจารย์


3. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

3.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

3.2 วิศวกรไฟฟ้า (มาตรฐานฯ)

เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

3.3 วิศวกรโยธา (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

3.4 วิศวกรโลหการ

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

3.5 สถาปนิก (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ


4. ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

4.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.2 นิติกร (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.3 บุคลากร (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มาตรฐาน)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.5 นักวิชาการพัสดุ (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.6 นักวิเทศสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.7 นักวิชาการการเงินและบัญชี (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.8 นักตรวจสอบภายใน (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.9 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.10 นักประชาสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.11 นักวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ)

เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.12 วิศวกร(มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.13 นักวิชาการช่างศิลป์ (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.14 นักวิชาการศึกษา (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.15 บรรณารักษ์ (มาตรฐานฯ)

เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.16 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.17 นักวิจัย (มาตรฐานฯ)

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.18 เจ้าหน้าที่วิจัย (มาตรฐานฯ) 

(ชำนาญการ) / (ปฏิบัติการ)

4.19 นักวิชาการเกษตร (มาตรฐานฯ)

เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.20 นักวิชาการสัตวบาล (มาตรฐานฯ)

เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.21 นักเอกสารสนเทศ (มาตรฐานฯ)

เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

 


ก.บ.ม. กำหนด

นักจัดการงานวิจัย

นักบริหารเครือข่าย

นักบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้


5. ตำแหน่งประเภททั่วไป

5.1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (มาตรฐานฯ)

ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

 5.2 ช่างเขียนแบบ (มาตรฐานฯ)

ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

5.3 ช่างเทคนิค (มาตรฐานฯ)

ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน 

5.4 ช่างศิลป์

ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน 

5.5 ผู้ช่วยการพยาบาล

ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา