โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 12458 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ไทย-อังกฤษ)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1.ตำแหน่งบริหาร

1.1 ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

1.2 ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ปรับปรุงใหม่ 64

2. ตำแหน่งวิชาการ

2.1 ศาสตราจารย์ 

2.2 รองศาสตราจารย์ 

2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2.4 อาจารย์

3. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

3.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

3.2 วิศวกรไฟฟ้า

เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

3.3 วิศวกรโยธา

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

3.4 วิศวกรโลหการ

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

3.5 สถาปัตยกรรม

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4. ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

4.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.2 นิติกร

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.3 บุคลากร

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.5 นักวิชาการพัสดุ

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.6 นักวิเทศสัมพันธ์

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.7 นักวิชาการการเงินและบัญชี

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.8 นักตรวจสอบภายใน

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.9 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.10 นักประชาสัมพันธ์

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.11 นักวิทยาศาสตร์

เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.12 วิศวกร

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.13 นักวิชาการช่างศิลป์

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.14 นักวิชาการศึกษา

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.15 บรรณารักษ์

เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.16 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.17 นักวิจัย

 เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

4.18 เจ้าหน้าที่วิจัย

นักวิจัย (ชำนาญการ) / นักวิจัย (ปฏิบัติการ)

5. ตำแหน่งประเภททั่วไป

5.1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

 5.2 ช่างเขียนแบบ

ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

5.3 ช่างเทคนิค

ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน 

5.4 ช่างศิลป์

ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน 

5.5 ผู้ช่วยการพยาบาล

ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา