โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562

  รับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  (ประกาศรับสมัคร)

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา

  2.1 แบบฟอร์มบรรยายความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

  2.2 แบบฟอร์มบันทึกสมรรถนะ ประกอบด้วย

        - สมรรถนะหลัก

        - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

        - สมรรถนะทางการบริหาร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา