โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา
อังคาร 24 กรกฎาคม 2561

มทร.ล้านนา จัดการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการคณะบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและตอบข้อซักถามของบุคลากร ภายหลังมีคำสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 1/2561  การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561 นั้น เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในการ... >> อ่านต่อ


กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรม
อังคาร 24 กรกฎาคม 2561

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยจะมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เเละสถานที่สาธารณะบริเวณชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 "Big Cleaning Month" นั้น                       บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ได้ร่วมกันทำความสะ... >> อ่านต่อ


กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อังคาร 24 กรกฎาคม 2561

กองบริหารงานบุคคล นำโดย พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู บุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยหัวหน้างาน เเละบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารอำนวนการ มทร.ล้านนา โดยร่วมกันทำความสะอาดเเละปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสะอาดเรียบร้อย  >> อ่านต่อ


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561

                       คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา               ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 ... >> อ่านต่อ


โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย นายพีร์ ไทยชนะ ตำเเหน่งนิติกรชำนาญการ นายอรรถพร อินถาสาน ตำเเหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางวิไลรัตน์ ยะเชียงคำ ตำเเหน่งบุคลากรปฏิบัติการ นางรุ่งอรุณ มณีกุลตำเเหน่งบุคลากรปฏิบัติการ นางสาวนิรมล ประเสริฐพงศ์กุล ตำเเหน่งบุคลากรปฏิบัติการ นางสาวพัชรินทร์ จินตนา ตำเเหน่งบุคลากรปฏิบัติการ เเละนางสาวนารีรัตน์ ผุยเจริญ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. ระหว่างวันที... >> อ่านต่อ


รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชนเเละหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เเละดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามเเผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นั้น ในการนี้ พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ได้เชิญชวนให้บุคลากรยึ... >> อ่านต่อ


ประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561

พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมบุคลากร มีการประชุมกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อปรึกษาหารือเเละร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังนี้ 1.)เเจ้งความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ของการปฏิบัติงานของเเต่ละกลุ่มงาน 2.)การวางเเผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 เเละ 4 3.)การบริหารงบประมาณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามมติของคณะ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมวางแผนการจัดโครการฝึกอบรมบุคลากรเตรียมพร้อมรับการดำเนินโครงการิTalent Mobility ประจำปี 2561  
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดร.ภาษวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานและทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในโครงการ  “ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561”   โดยมีกำหนดจัดขึ้นสองช่วงเวลาคือ ในช่วงแรก ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2/2561 เเละเข้าศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการองค์ความรู้
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561

พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 14.30 น. เเละนางโสมวรรณ ทิพจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ, นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ, นางสาวณิชาพร ... >> อ่านต่อ


โครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยายคือ การรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยายคือ การรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยครั้งนี้ท่านพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. เจ้าอาวาสวัดพันแหวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ และรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 59


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา