โลโก้เว็บไซต์ ดูงาน มจพ._1-8-66 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดูงาน มจพ._1-8-66

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2566 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาRMUTL Team ศึกษาดูงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายนริศ กำแพงแก้ว ผู้อำนวยกา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา