โลโก้เว็บไซต์ ดูงาน มจธ._1-8-66 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดูงาน มจธ._1-8-66

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2566 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาRMUTL Team ศึกษาดูงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด การจัดการด้านสาธารณูปโภค และงานบริหารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายนริศ กำแพงแก้ว ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ ทั้ง 6 พื้นที่ กองพ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา