โลโก้เว็บไซต์ ร่วมกันรณรงค์ให้บุคลากรปฎิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมกันรณรงค์ให้บุคลากรปฎิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มิถุนายน 2561 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา