โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา จัดการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการคณะบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและตอบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา