โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2563 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2563
กองบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา