โลโก้เว็บไซต์ 25-09-63 พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ 2563 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

25-09-63 พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ 2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 กันยายน 2563 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำป...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา