โลโก้เว็บไซต์ คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- เก้าอี้จากมูลช้าง | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- เก้าอี้จากมูลช้าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา