โลโก้เว็บไซต์ 21 ม.ค.64: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จำหน่ายสารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

21 ม.ค.64: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จำหน่ายสารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาสวก. ลำปาง จำหน่าย สารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำหน่ายสารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย  เป็นรูปแบบที่พร้อมใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับพืช แมลงศัตรูพืช...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา