โลโก้เว็บไซต์ การบริหารงาน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การบริหารงาน


  • แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • รายงานการประเมินตนเอง SAR

 

(คลิก)คู่มือการประกันคุณภาพภายในสายสนับสนุน

แบบฟอร์ม

1. ปก/คำนำ/สารบัญ

2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

3. ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน

4. ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง : Self Assessment Report

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 


enlightenedคู่มือปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคลenlightened


►งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


►งานพัฒนาบุคลากร

 - คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


►งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)


►งานบริหารและสวัสดิการ

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การปฏิบัติงานระบบเจ้าหนี้ในระบบ ERP สำหรับกองบริหารงานบุคคล

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดการความรู้ของกองบริหารงานบุคคล


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา