โลโก้เว็บไซต์ มติที่ประชุม ก.บ.ม. | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มติที่ประชุม ก.บ.ม.


 

สรุปการประชุม ก.บ.ม.

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 441/2566 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565

-------------------------

ปี พ.ศ.2565  ประชุมจำนวน 9 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 59(1/2565)  วันที่ 26  เมษายน 2565

ครั้งที่ 60(2)/2565  วันที่  31  พฤษภาคม 2565

ครั้งที่ 61(3/2565)  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่ 62(4/2565) วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 63(5/2565)  วันที่ 6 กันยายน 2565

ครั้งที่ 64(6/2565) วันที่ 27  กันยายน 2565

ครั้งที่ 65(7/2565) วันที่  4 ตุลาคม 2565

ครั้งที่ 66(8/2565)  วันที่  1  พฤศจิกายน 2565

ครั้งที่ 67(9/2565) วันที่ 6 ธันวาคม 2565

 

ปี พ.ศ.2566  -ปัจจุบัน

ครั้งที่ 68(1/2566) วันที่  10 มกราคม 2566

 

ครั้งที่ 69(2/2566) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 70(3/2566)  วันที่ 4 เมษายน 2566

ครั้งที่ 71(4/2566) วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ครั้งที่ 72(5/2566)  วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ครั้งที่ 73(6/2566) วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา