โลโก้เว็บไซต์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ข่าวสารเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ประเภท

การรับ-คืนเครื่องราชฯ

ระเบียบ/ประกาศ

ข้าราชการ

  • ตัวอย่างการแต่งกาย (สตรี) เปลี่ยนแปลงใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ตัวอย่างแถบย่อ

  • ตัวอย่างเครื่องหมายอินทรธนู

​​​​

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

 

 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา