โลโก้เว็บไซต์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                                     ปี 2564                                                         

►ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 ประกอบด้วยชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564


►ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ของทุกส่วนราชการ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีรายชื่อตามประเภทบุคลากรดังนี้

1.ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา

2.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3.พนักงานราชการ

4.ลูกจ้างประจำ

►เหรียญจักรพรรดิมาลา 2564 (ไฟล์ประกาศฯ เฉพาะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา )

 


                                                       ปี 2563                                                          

►ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ของทุกส่วนราชการ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีรายชื่อตามประเภทบุคลากรดังนี้

1.ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา

2.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3.พนักงานราชการ

4.ลูกจ้างประจำ

 

►เหรียญจักรพรรดิมาลา (ไฟล์ประกาศฯ เฉพาะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา )

 


ข่าวสารเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ประเภท

การรับ-คืนเครื่องราชฯ

ระเบียบ/ประกาศ

ข้าราชการ

  • ตัวอย่างการแต่งกาย (สตรี) เปลี่ยนแปลงใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ตัวอย่างแถบย่อ

  • ตัวอย่างเครื่องหมายอินทรธนู

​​​​

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

 

 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา