โลโก้เว็บไซต์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภท

การรับ-คืนเครื่องราชฯ

ระเบียบ/ประกาศ

ข้าราชการ

 • ตัวอย่างการแต่งกาย (สตรี)

 • ตัวอย่างแถบย่อ

 • ตัวอย่างเครื่องหมายอินทรธนู

  • การประดับชั้นสายสะพาย

  ลูกจ้างประจำ

  พนักงานราชการ

   

  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

   

   

  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา