โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา