โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบประเมินความพึงพอใจระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา