โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ/เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ/เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา