โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio)
จันทร์ 28 สิงหาคม 2566

  ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) ได้มีการดำเนินการผ่านกระบวนการจัดการความรู้  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากดผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดแก็บแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บเอกสาร ผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ที่แยกหม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พลิกโฉมมหาลัยด้านงานสื่อสารองค์กร ดึงเครือข่าย PR มหาวิทยาลัยและนักศึกษา ติวเข้มการสร้าง Content ที่น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
พุธ 16 สิงหาคม 2566

     กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเนื้อหาสารด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ผู้รับสาร(Content Created by Target Analytics Strategy) ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2566 ... >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของกองบริหารงานบุคคล
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566

โครงการ (Project) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน  การเขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานดังนั้น  โครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  มีความเป็นไปได้ชัดเจน และเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้กำหนดให้... >> อ่านต่อ


พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566

 บทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566    ขอเดชะ  ฝ่าละออง  ธุลีพระบาท   &... >> อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรม
อังคาร 11 เมษายน 2566

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว9 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการปฏ... >> อ่านต่อ


สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
จันทร์ 10 เมษายน 2566

สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา2565   >> อ่านต่อ


คู่มือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


การเลื่อนเงินเดือน
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ          การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง (รอบ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธิการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  &... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 80


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา