โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ปีงบประมาณ 2560
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ปีงบประมาณ 2560โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ        (สายสนับสนุน) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ- รายงานการประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560- >> อ่านต่อ


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งวิชาการ 1.1 ศาสตราจารย์ 1.2 รองศาสตราจารย์ 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1.4 อาจ... >> อ่านต่อ


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. นักจัดการงานวิจัย >> อ่านต่อ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
จันทร์ 9 มกราคม 2560

ใน 1 ปีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะขึ้นเงินเดือน 2 ครั้งต่อปี โดยประเมินผลงาน ดังนี้รอบที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไปรอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่แล้วโดยการคำนวณเงินเดือนและค่าตำแหน่งทางวิชาการจะมีฐานเงินเดือน ค่ากลางของแต่ละตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. กำหนดตามเอกสารที่แนบมาโดยจะนำคะแนนการประเมินผลงานในแต่ละรอบการประเมินมาคำนวณ  เพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละในอัตราไม่เกิน 6 ของฐานเงินเดือน   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา