โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฏิรูปการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปฏิรูปการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาการปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการ การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาผลงานทางวิชาการและการใช้ประโยชน์จากผลงานสิทธิบัตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา