โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มีนาคม 2566 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และบุคลากรกองบริหารงานบุค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา