โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม 5 ส | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม 5 ส

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มีนาคม 2566 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนากิจกรรม 5 ส
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี นำโดยนางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคลทุกคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา