โลโก้เว็บไซต์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 61 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนากองบริหารงานบุคคล สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา