โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมบุคลากร มีการประชุมกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา