โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2/2561 เเละเข้าศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการองค์ความรู้ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2/2561 เเละเข้าศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการองค์ความรู้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2/2561 เเละเข้าศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการองค์ความรู้
พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา