โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
บุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย นายพีร์ ไทยชนะ ตำเเหน่งนิติกรชำนาญการ นายอรรถพร อินถาสาน ตำเเหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางวิไลรัตน์ ยะเชียงคำ ตำเเหน่งบุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา