โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2564  | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาเข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2564
21 กันยายน 2565 นางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2564 เวลา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา