โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาเข้าร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล
วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวจันจิรา สุสามปัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา