โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 970 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศฯ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศฯ คุณสมบัติของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศฯ การรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศฯ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Download)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Download)

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งคณบดี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา