โลโก้เว็บไซต์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 5643 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

โดยที่เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์และเป็นหลักประกันด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความมั่นคงตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อการดำรงชีพ

ข้อบังคับ/ประกาศ

แบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ (Download)
 2. แบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ (Download)
 3. แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Download)
 4. แบบสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุน (KA-FE N401 (Download)

 

เอกสารการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแต่งตั้งผู้รับประโยชน์
 2. แบบเจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ
 3. แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

เอกสารที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้ประกอบการเปลี่ยนแผนการลงทุน

 1. แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
 2. แบบสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุน (KA-FE N401) 
 3. ตัวอย่าง แบบสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุน (KA-FE N401) (Download)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 1. มีสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 2. ผ่านทดลองงานตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา