โลโก้เว็บไซต์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 946 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

โดยที่เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์และเป็นหลักประกันด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความมั่นคงตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อการดำรงชีพ

ข้อบังคับ/ประกาศ

แบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ (Download)
  2. แบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ (Download)
  3. แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Download)

 

ผลประกอบการลงทุนแต่ละแผนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2563

smileyมกราคม

แผน 1 ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ  สถาบันการเงิน

แผน 2 ตราสารหนี้

แผน 3 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10

แผน 4 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25

แผน 5 ผสม หุ้นและ FIFไม่เกินร้อยละ 25

smileyกุมภาพันธ์

แผน 1 ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน

แผน 2 ตราสารหนี้

แผน 3 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10

แผน 4 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25

แผน 5 ผสม หุ้นและ FIFไม่เกินร้อยละ 25

smileyมีนาคม

แผน 1 ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน

แผน 2 ตราสารหนี้

แผน 3 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10

แผน 4 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25

แผน 5 ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25

smileyเมษายน

แผน 1 ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน

แผน 2 ตราสารหนี้

แผน 3 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10

แผน 4 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25

แผน 5 ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25

smileyพฤษภาคม

smileyมิถุนายน

smileyกรกฎาคม

smileyสิงหาคม

smileyกันยายน

smileyตุลาคม

smileyพฤศจิกายน

smileyธันวาคม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา