โลโก้เว็บไซต์ สรรหาผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรรหาผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 สิงหาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1500 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เพิ่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ตามประกาศและเอกสารแนบดังนี้

1.ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

2.ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

3.ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

4.ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5.แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น   ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่  1822/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา