โลโก้เว็บไซต์ สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เพิ่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ตามประกาศและเอกสารแนบดังนี้

     1.ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

     2.ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

     3.ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเกษตร

     4.ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

     5.แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา