โลโก้เว็บไซต์ (Extend CRCI2020 Call for paper) **ขยายเวลา** ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(Extend CRCI2020 Call for paper) **ขยายเวลา** ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

(Extend) Call for paper CRCI2020 (Online)

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยในระดับชาติ 


(ขยายเวลา) กำหนดการเปิดรับบทความ

ลงทะเบียนส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

ขยายเวลาเปิดรับบทความ หมดเขต 15 กรกฎาคม 2563

 ผ่านเว็บไซต์ https://www.rmutl.ac.th/crci/ เท่านั้น


Download

  1. รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  2. แบบฟอร์มการเขียนบทความ (Full manuscript template CRCI-2020)

  3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทร. 053 266518 ต่อ 1006, 1025 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)

E-mail : crci.rmutl@gmail.com Website : https://www.rmutl.ac.th/crci/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา