โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1082 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง 

  ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ 380/2561 ลว. 10กรกฎาคม 2561 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองรายชื่อผู้สมัครราย นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ ให้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา