โลโก้เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

►ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ของทุกส่วนราชการ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีรายชื่อตามประเภทบุคลากรดังนี้

1.ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา

2.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3.พนักงานราชการ

4.ลูกจ้างประจำ

 

►เหรียญจักรพรรดิมาลา (ไฟล์ประกาศฯ เฉพาะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา