โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)

ห้องสอบ อาคาร C3 วันที่ 24 มกราคม 2565
เวลา 09.00 - 11.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา