โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2035 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 สิงหาคม 2565  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  นายแมน  ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ประเทียบ  พรหมสีนอง  หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  นายเกริกชัย  มีหนู  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี   และนางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ทั้งนี้  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดในเขตภาคเหนือจำนวน 17 จังหวัด เพื่อจูงใจให้กำลังแรงงานไทย โดยเฉพาะในระดับเยาวชนได้เกิดความตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ

          โดยมีการแข่งขันจำนวน 25 สาขา มีหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดำเนินการแข่งขัน 9 จังหวัด ได้แก่ 1.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม, สาขาเทคโนโลยียานยนต์, สาขาการก่ออิฐ, สาขาการกระเบื้อง และสาขาการแต่งผม 2. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จํานวน 4 สาขา 3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำาปาง จํานวน 3 สาขา 4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จํานวน 3 สาขา 5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จํานวน 3 สาขา 6. สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จํานวน 3 สาขา 7. สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จํานวน 2 สาขา 8. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 1 สาขา และ 9. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จำนวน 1 สาขา ซึ่งมีเยาวชนสมัครเข้าแข่งขันประเภทบุคคลจำนวน 401 คน และประเภททีม (ทีมละ 2 คน) จำนวน 42 ทีม รวมผู้เข้าร่วมแข่งขั้นทั้งสิ้น 485 คน
โอกาสนี้  นายสมชาย  โพธิ์พะยอม พร้อมด้วย นายปรีดา  เสมา  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภายในงานดังกล่าว 

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน
ขอบคุณภาพ - ดร.ประเทียบ  พรหมสีนอง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา