โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ กลยุทธ์ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัย RMUTL BCG Model | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ กลยุทธ์ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัย RMUTL BCG Model

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 8879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันศกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ กลยุทธ์ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัย ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยกระบวนการนวัตกรรมเชิงรุกแบบเปิด ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจตุรภาคี” โดยมี ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กล่าวชี้แจงรายละเอียดการประชุม ณ ห้อง ศศ.201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

           การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัยและนวัตกรรม ของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL BCG Model) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเกษตรและอาหาร 2. ด้านพลังงานและวัสดุ 3. ด้านสุขภาพและการแพทย์ และ 4. ด้านท่องเที่ยวและบริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณาจารย์ นักวิจัย จากคณะและเขตพื้นที่ เพื่อเป็นแผนและแนวทางในการดำเนินงานให้มียุทธศาสตร์และแนวทางสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พศ. 2563-2570 และสอดรับกับบริบทของการพัฒนาประเทศ สู่การเป็นหน่วยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปคำค้น : rmutl bcg model

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา