โลโก้เว็บไซต์ สรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เพื่อให้การได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้มีประกาศ ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(ฉบับที่1) เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฉบับที่2) เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3. แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฉบับที่3) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

5. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฉบับที่4) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา