โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 11594 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ ก.พ.อ.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
 
 •  
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 ยกเลิก
 
 •  
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552 ยกเลิก
 
 •  
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ยกเลิก
 
 •  
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2557  ยกเลิก 
 
 •  
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study) , งานแปล,ตำรา และหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
 •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 
 
 •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด พ.ศ.2562 
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
 
 •  
คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
 
 •  
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9)
 
 •  
คำจำกัดความของบทความทางวิชาการ (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10)

 

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ., รศ., ศ.

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ.,รศ. ศ.

การประเมินผลการสอน
 
 •  
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๗
 
 •  
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
 •  
ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03 ฉบับปี พ.ศ.2560
 
 •  
ตัวอย่าง ก.พ.อ. 04 ฉบับปี พ.ศ.2560
 
 •  
ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ.2560
 
 •  
ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03 ฉบับปี พ.ศ.256
 
 •  
ตัวอย่าง ก.พ.อ. 04 ฉบับปี พ.ศ.256
 
 •  
แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ.256
แบบฟอร์ม/หนังสือรับรองการเผยแพร่วารสาร
 
 •  
หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย
 
 •  

แบบฟอร์มหนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ

 
 •  
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
 
 •  
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
 
 •  
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2563 
 
 •  
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560
 
 •  
แบบจำนวนผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
 
 •  
แบบฟอร์มการรับรองลักษณะการเผยแพร่ตำรา
 
 •  
แบบฟอร์มการรับรองลักษณะการเผยแพร่หนังสือ  

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา