โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 40034 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ประกาศ หลักเกณฑ์ ของ ก.พ.อ.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
     
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   
     
ข้อบังคับ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 
 •  

 

ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 ยกเลิก
 
 •  

 

ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552 ยกเลิก
 

 

 •  
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ยกเลิก
 

 

 •  
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2557  ยกเลิก 
 

 

 •  

 

ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  ยกเลิก
 
 •  

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ยกเลิก
 

 

 •  

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 
 •  

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565
     
 
 •  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

     
 
 •  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
     
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study) , งานแปล,ตำรา และหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชากา
 

 

 •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 
 

 

 •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด พ.ศ.2562 
     
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เฉพาะด้าน   
     
 

 

ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
- คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับผู้ขอ
- คู่มือสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
 

 


ด้านศาสนา
- คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนาสำหรับผู้ขอ
- คู่มือสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานด้านศาสนา
 
   
ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
- คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะสำหรับผู้ขอ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
   
ด้านนวัตกรรม
- คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ขอ
- คู่มือสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานด้านนวัตกรรม
   
ด้านการสอน
- คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านการสอนสำหรับผู้ขอ
- คู่มือสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานด้านการสอน
     
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
 

 

 •    
คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564)
 

 

 •  
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564)
 

 

 •  
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564)
 

 

 •  
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564)
     

 

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ., รศ., ศ.

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ.,รศ. ศ.

   
การประเมินผลการสอน
 
 •  

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๗ ยกเลิก
 
 •  

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓  ยกเลิก

 
 •  

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕  ยกเลิก
 
 •  
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๖ 
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
     
    เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 (สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 04
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 06
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 07
 
 •  
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการทั่วไป
 
 •  
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ)
     
    เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2565 (สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 04
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 06
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 07
 
 •  
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการทั่วไป
 
 •  
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ)
     
แบบฟอร์ม/ หนังสือรับรองการเผยแพร่วารสาร
 
 •  
หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย
 
 •  

แบบฟอร์มหนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ

 
 •  
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
 
 •   
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
 
 •  
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564
 
 •  
แบบจำนวนผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
 
 •  
แบบฟอร์มการรับรองลักษณะการเผยแพร่ตำรา
 
 •  
แบบฟอร์มการรับรองลักษณะการเผยแพร่หนังสือ  
     

 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
 
 •  
แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   

 

หนังสือเวียน
 
 •  

 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 
 •  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564
 
 
 
 •  
ที่ อว 0209.5/ว14856 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
 
 
 •  
ที่ อว 0209.5/ว17984 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดสรรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด
 

 

 •  

 

ที่ อว 0209.5/23192 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ) 
 
 •  
ที่ อว 0209.5/ว23785 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด
 

 

 •  

 

ที่ อว 0209.5/ว965 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
 

 

 •  
ที่ อว 0209.5/ว1137 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์ สุนทรียะ ศิลปะ 
 

 

 •  

 


ที่ อว 0209.5/ว 10585 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน) (เพิ่มเติม)
 

 

 •  

 

ที่ อว 0209.5/ว 10589 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 
 •  
ที่ อว 0654.18/ว 1949 ลงวันที่ 28 สิงหาคมคม 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
 

 

 •  

 

รวมคำถาม -คำตอบ จากการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และวันที่ 25 สิงหาคม 2566

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
 

 

 •  

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

 
 •  
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)
     
 

รายงานความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำปี 2567

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม
 

เมษายน
 

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ธันวาคม 

ประจำปี 2566

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประจำปี 2565

มกราคม                

กุมภาพันธ์            

มีนาคม                  

เมษายน                  

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประจำปี 2564

มกราคม                

กุมภาพันธ์            

มีนาคม                  

เมษายน                  

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ธันวาคม


ประจำปี 2563

มกราคม                

กุมภาพันธ์            

มีนาคม                  

เมษายน                  

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประจำปี 2562

มกราคม                

กุมภาพันธ์            

มีนาคม                  

เมษายน                  

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประจำปี 2561

มกราคม                

กุมภาพันธ์            

มีนาคม                  

เมษายน                  

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประจำปี 2560

มกราคม                 

กุมภาพันธ์           

มีนาคม                  

เมษายน                  

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

ธันวาคม

ประจำปี 2559

มกราคม                  กุมภาพันธ์            มีนาคม                   เมษายน                  
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประจำปี 2558

มกราคม                  กุมภาพันธ์             มีนาคม                  เมษายน                  
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

 


บันทึกการอบรมการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ การใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ การจัดทำตำราและการตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูลงานวิจัยระดับนานาชาติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา