โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 15403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ หลักเกณฑ์ ของ ก.พ.อ.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
     
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
 
 •  

 

ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 ยกเลิก
 
 •  

 

ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552 ยกเลิก
 

 

 •  
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ยกเลิก
 

 

 •  
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2557  ยกเลิก 
 

 

 •  

 

ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  ยกเลิก
 
 •  

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ยกเลิก
 

 

 •  

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 
 •  

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565
     
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study) , งานแปล,ตำรา และหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชากา
 

 

 •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 
 

 

 •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด พ.ศ.2562 
     
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
 

 

 •    
คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564)
 

 

 •  
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564)
 

 

 •  
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564)
 

 

 •  
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564)
     

 

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ., รศ., ศ.

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ.,รศ. ศ.

   
การประเมินผลการสอน
 
 •  

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๗ ยกเลิก
 
 •  

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓  ยกเลิก

 
 •  

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
     
    เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 (สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 04
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 06
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 07
 
 •  
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการทั่วไป
 
 •  
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ)
     
    เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2565 (สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 04
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 06
 
 •  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 07
 
 •  
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการทั่วไป
 
 •  
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ)
     
แบบฟอร์ม/หนังสือรับรองการเผยแพร่วารสาร
 
 •  
หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย
 
 •  

แบบฟอร์มหนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ

 
 •  
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
 
 •   
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
 
 •  
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564
 
 •  
แบบจำนวนผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
 
 •  
แบบฟอร์มการรับรองลักษณะการเผยแพร่ตำรา
 
 •  
แบบฟอร์มการรับรองลักษณะการเผยแพร่หนังสือ  
     

 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
 
 •  
แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   

 

หนังสือเวียน
 
 •  

 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 
 •  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564
 
 
 
 •  
ที่ อว 0209.5/ว14856 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
 
 
 •  
(ด่วนที่สุด) (รัฐ) ที่ อว 0209.5/ว17984 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดสรรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 
 •  

 

ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา