โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 5824 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ ก.พ.อ.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2557
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
    คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
    คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9)
    คำจำกัดความของบทความทางวิชาการ (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10)
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ., รศ., ศ.
การประเมินผลการสอน
    ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๗
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
    ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03
    ตัวอย่าง ก.พ.อ. 04
    ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางวิชาการ
หนังสือรับรองการเผยแพร่วารสาร
    หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย
    แบบฟอร์มหนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา