โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล ร่วมงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองบริหารงานบุคคล ร่วมงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560


“งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560”
วันที่ี 19 เมษายน
2560

ณ บริเวณลานพ่อปู่และสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

************************************

 

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานพ่อปู่และสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย